Coalitie Borne met wethouders Mulder, Kotteman en Velten

Gepubliceerd op: 11/05/2018

Coalitie Borne met wethouders Mulder, Kotteman en Velten

CDA, GB90 en Borne-Nu hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling. Ook hebben deze partijen hun wethouderskandidaten bekend gemaakt. Het coalitieakkoord is een aanvulling op het raadsakkoord. In het coalitieakkoord zijn de voor Borne belangrijke thema’s infrastructuur en veiligheid opgenomen, omdat bij het opstellen van het raadakkoord hierover geen eensluidende opvatting bestond. Voor de thema’s sociaal domein en duurzaamheid zijn de afspraken uit het raadsakkoord verder uitgewerkt. Tenslotte is het thema wonen toegevoegd.

Het raadsakkoord en dit coalitieakkoord bevatten veel ambities. De coalitiepartijen leggen met name prioriteit op duurzaamheid, spoorveiligheid en infrastructuur (de verbindingsweg, als eerste stap in de Totaalvisie, en een verkeersoplossing voor Zenderen).

Naast de inhoudelijke thema’s en prioriteiten is in dit coalitieakkoord ook een concept-portefeuilleverdeling afgesproken. De definitieve verdeling van de portefeuilles vindt plaats door het college van B en W.

De portefeuilleverdeling kent een aantal verschuivingen. Daarbij is rekening gehouden met vernieuwing, continuïteit en samenhang in en tussen de portefeuilles.

Op basis van de portefeuilleverdeling dragen de partijen de huidige collegeleden, Martin Velten, Michel Kotteman en Herman Mulder voor als wethouder. De raad beslist hierover op donderdag 17 mei 2018, tijdens een extra raadsvergadering. De stemming over personen gebeurt door middel van een stembriefje.

‹ Terug naar nieuws uit borne overzicht