Omroep

Missie
Rtv Borghende is een onafhankelijke media-instelling die zich richt op het voor, over en met de inwoners van de Gemeente Borne maken en verspreiden van maatschappelijk relevante actualiteiten, informatie en amusement. Dit wordt gerealiseerd via de kanalen radio, televisie, internet en tekst-TV.
Visie
Rtv Borghende is de spiegel van de Bornse samenleving. Rtv Borghende streeft ernaar zich op alle terreinen van de Bornse samenleving te laten zien, ontplooit activiteiten en toont belangstelling voor wat er gebeurt in die samenleving.
Er is sprake van een brede herkenbare programmering, in principe gericht op alle inwoners van de Gemeente Borne, waarbij de invulling van de wettelijk gestelde ICE-uren en pro-actief gedrag centraal staan. De content wordt op inhoudelijk betrouwbare, aansprekende en kwalitatief goede wijze verspreid via de eigen kanalen (radio, televisie, tekst-TV en internet). Met haar producten levert rtv Borghende een bijdrage aan de maatschappelijke betrokkenheid in de Gemeente door mensen met elkaar te verbinden.
       
Rtv Borghende is een organisatie van vrijwilligers, die voor de medewerkers een aantrekkelijke omgeving biedt, waarbinnen zij zich prettig en gewaardeerd voelen en waarin zij zich kunnen (door)ontwikkelen. Het bestuur en de medewerkers van rtv Borghende, die gezamenlijk de organisatie vormen, zijn zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de omroep en de financiële afhankelijkheid van subsidies, reclame-inkomsten en financiering door derden. Zij opereren vanuit een continu kostenbewustzijn, met oog voor de belangen van de omroep als geheel. De door subsidie, reclame, sponsoring en andere bronnen verworven inkomsten worden ingezet om rtv Borghende verder te professionaliseren.


Programma Beleidbepalend Orgaan (PBO)

Het PBO heeft tot taak de programmering van de lokale omroep vast te stellen, waarbij er nauwkeurig op moet worden gelet of de programmering voldoet aan het wettelijk programmavoorschrift.
Naam en Stroming:
Wim Geul (voorzitter) - werkgevers
Annemarie Noltes (secretariaat) - werknemers
Freke van de Woord - kerk- en genootschappen op geestelijke grondslag
Marijke Adams - welzijn en ouderen
Har Wijnands - sport/recreatie
Bertil Meyer - cultuur
Karin Plazier - minderheden
Bert Schoon - onderwijs

Bestuur RTV Borghende
Naam en Functie:
Annelies Cohn - secretaresse
Anita Hoek-van den Bos - secretaris
Jos Leushuis - penningmeester
Tom Verreusel - voorzitter